Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aligned Factory Aligned Factory is gespecialiseerd in het begeleiden van fabrieken naar een situatie waar ze moeiteloos een stabiele en blijvend hogere output gaan creëren. Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle dienstverlening door Aligned Factory. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 01-01-2023
Wie zijn wij? Aligned Factory is gevestigd aan Parkstraat 12 in Zoelen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77058437. 
In deze voorwaarden schrijven we over ‘je’ en ‘jou’ als opdrachtgever. Met ‘ons’ bedoelen we Aligned Factory als opdrachtnemer. Met ‘overeenkomst’ bedoelen we de met jou afgesloten overeenkomst van opdracht.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou, tenzij wij schriftelijk afspraken hebben gemaakt. Wij mogen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De voor jou geldende voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat wij jouw opdracht aannamen.
Alle overeenkomsten worden met uitsluiting van de artikelen 7:403 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek door ons aanvaard en uitgevoerd.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Wat kan je van ons verwachten?Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Je mag van ons verwachten dat wij zo goed mogelijk adviseren en begeleiden en dat onze dienstverlening van goede kwaliteit is. Wij kunnen (een deel van) de werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. Onze voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.
Wat verwachten wij van jou?Je geeft ons alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je informeert ons tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn. Je staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens jou aan ons verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen.
De offerteOffertes zijn gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens. Je staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Een uitgebrachte offerte vervalt na een maand.
Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan een aanvaarding die afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod zijn wij niet gebonden.Wij zijn niet gehouden aan ons aanbod, indien je in alle redelijkheid en billijkheid had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De overeenkomstDe overeenkomst komt tot stand door jouw schriftelijk akkoord op een door ons uitgebrachte offerte/overeenkomst tot opdracht, voorgestelde afspraak of door je online aanmelding voor een van onze diensten.
Wij mogen een opdracht weigeren als we het redelijke vermoeden hebben dat we jou niet goed kunnen begeleiden. Je hoeft dan niet te betalen. Heb je al betaald? Dan ontvang je je geld terug.
Contractduur en uitvoeringstermijn opdrachtDe overeenkomst van opdracht tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet je Aligned Factory derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.Wij zullen na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering beginnen op de datum of het moment zoals overeengekomen in de overeenkomst.
PrijzenWij stellen het tarief vast voor onze dienstverlening. Onze opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt. Reis- en verblijfskosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie zijn niet inbegrepen in de prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mogen wij de afgesproken prijs aanpassen.
Betaling en factureringJe ontvangt van ons een factuur, welke we digitaal zullen versturen naar het opgegeven e-mailadres. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
De verschuldigde bedragen inclusief BTW moeten uiterlijk op de overeengekomen betaaldata zijn voldaan. Indien de overeenkomst een dienst is waarvoor vooruit moet worden betaald, kan je geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Een opdrachtgever is niet gerechtigd betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in het geval van klachten.
Indien een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan hebben wij het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Je moet dan over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente betalen, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je ons voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die wij moeten maken overeenkomstig de wettelijke regeling.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Wij hebben het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien je een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij mogen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
Wijziging van de overeenkomstWij mogen de inhoud van een programma tussentijds wijzigen in overleg met jou.
Verhindering en overmachtHet verplaatsen van geplande overleggen/gesprekken is alleen mogelijk indien je ons uiterlijk 48 uur van te voren informeert van je verhindering. Gemiste overleggen/gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een vermindering van de betalingsverplichting.
Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente.
Indien mogelijk zullen partijen een oplossing proberen te vinden, waaronder het verplaatsen van de afgesproken dienst of het verlengen van de looptijd van de overeenkomst zonder dat daarvoor extra kosten in rekening zullen worden gebracht.
Als sprake is van overmacht, dan zullen wij jou zo snel mogelijk informeren. Je hebt 8 dagen de tijd om de opdracht schriftelijk op te zeggen, echter onder de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.
Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden, een pandemie, computerstoringen en internetstoringen.
Bescherming van uw gegevensWij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij houden ons bij de uitvoering van de overeenkomst aan onze privacyverklaring en cookiestatement voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
VertrouwelijkheidPartijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.
Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Ook hebben we het recht om van de door ons uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en voor promotionele doeleinden te gebruiken. Wij zullen jouw naam en de naam van het bedrijf alleen met toestemming vermelden.
Auteursrecht en merkOp alle door ons verstrekte en gebruikte stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, waaronder tools, verslagen, templates, adviezen, rapporten, ontwerpen enz., berust het auteursrecht uitsluitend bij Aligned Factory. Ze zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen ze niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.
De door ons tijdens een opdracht vervaardigde stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, inclusief het wijzigen van de reeds bestaande, mogen wij voor andere doeleinden en opdrachtgeven gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Wij zijn aan jou daarvoor op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.
OpzeggingPartijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.
Indien een opdrachtgever de overeenkomst voor onbepaalde tijd opzegt, is hij een redelijke vergoeding verschuldigd. Betreft het een overeenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dan hebben wij recht op een schadevergoeding ter hoogte van het resterende gedeelte van de afgesproken vergoeding.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij op uw verzoek zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Eventuele uit de overdracht voortvloeiende extra kosten kunnen wij in rekening brengen.
In alle gevallen geldt dat facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden volledig betaald moeten worden.
Opschorting en ontbindingOnverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting en ontbinding mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien je ons niet, niet tijdig of niet volledig betaald, je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan ons hebt verstrekt dan wel indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten niet afdoende aan ons ter beschikking staat.
Indien je ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan de betalingsverplichting, dan ben je rechtswege in verzuim. We hebben dan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijven recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
AansprakelijkheidWij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van onze dienstverlening. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter afhankelijk van factoren waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Wij verstrekken geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door ons verrichte werkzaamheden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt naar aanleiding van onze dienstverlening. Je bent zelf verantwoordelijk voor de implementatie in jouw organisatie van tijdens de dienstverlening opgestelde documenten. Wij kunnen voor de hieruit voorvloeiende schade niet aansprakelijk worden gesteld.
Toch kunnen wij op enig moment wel aansprakelijk zijn voor ons handelen. Onze aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag dat dat je aan ons hebt betaald op grond van de overeenkomst. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade -zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie-, voor schade als gevolg van eventueel door ons ingeschakelde anderen en voor schade die is ontstaan doordat je aan ons gegevens niet hebt verstrekt of doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen en andere schade ontstaan bij deelnemers op de vergaderlocaties.
Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mogen wij jouw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe je alle medewerking zult verlenen.
De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aligned Factory.
VrijwaringenJe vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Indien je aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, malware, trojan horses of vergelijkbare schadelijke softwareprogramma’s en defecten.
KlachtenHeb je een klacht over onze dienstverlening? Dan kun je dit schriftelijk melden via moc.yrotcafdengila%40troppus binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van u niet op.
VerjaringIedere vordering van een opdrachtgever vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Afsluitende bepalingBij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en auteursrecht.
GeschillenDe rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Toepasselijk rechtVoor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

Klaar voor de magie?

Wij ondersteunen fabrieken met de volgende methodes in hun reis naar moeiteloos meer output door middel van training, coaching en consultancy. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

MMO-Cyclus

De Moeiteloos-Meer-Output-Cyclus is een methode die leiders en organisaties helpt om steeds beter de natuurlijke beweging van hun organisatie te volgen, zodat zij moeiteloos meer output uit hun fabriek gaan halen.

Manchine Harmony®

Manchine Harmony® is een methode die organisaties helpt om hun organisatie zo te structureren dat mensen en machines zo harmonieus mogelijk gaan samenwerken en wendbaar zijn, zodat zij moeiteloos meer output gaan creëren.